Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

POLSKI DOM

 • Cykl dokumentalny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  1998
 • Gatunek:
  Film oświatowy

Współczesny polski dom jest wynikiem długiej historii i wielu procesów przemian dotyczących stylów architektonicznych, przyzwyczajeń, upodobań i sposobów dekoracji wnętrz. Przemiany te następowały wraz z kolejnymi zakrętami naszych dziejów. Z jednej strony polskie mieszkalnictwo sytuowało się w centrum ewolucji budownictwa i meblarstwa europejskiego, z drugiej zaś w wyniku kontaktów z Orientem i specyfiką organizacji życia społecznego w kraju można mówić o oryginalności i odrębności mieszkalnictwa w Polsce.Głównym tematem prezentowanego cyklu jest ukazanie w porządku chronologicznym przemian w budownictwie, wystroju wnętrz i zwyczajach mieszkalnych. Procesy te ukazują także zmiany zachodzące w trybie życia ówczesnych Polaków. Potocznie nasze obecne przyzwyczajenia związane z zamieszkiwaniem przenoszone są na wyobrażenia o minionych epokach. Najczęściej zapominamy, że powszechne potrzeby i oczekiwania dotyczące domu są w większości wytworem stosunkowo niedawnych czasów. Zapominamy także, że zmianom architektonicznym towarzyszą zwykle przemiany mentalne. Właściwie to, co dzisiaj uchodzi za model życia domowego, jest efektem powstania nowoczesnych społeczeństw industrialnych, zaś nasze wyobrażenia o funkcjonalności, komforcie, intymności, a nawet życiu rodzinnym nie mają nawet 200 lat. Polski dom interesuje autorów zwłaszcza poprzez pryzmat historii życia codziennego w poszczególnych epokach, w drugiej zaś kolejności - poprzez rozwój historii sztuki, architektury i wzornictwa. Kolejne odcinki omawiają ewolucję siedzib różnych warstw społecznych z naciskiem na cechy charakterystyczne dla polskiego budownictwa.
[www.tvp.com.pl]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

NARODZINY KOMFORTU

 • Część
 • 30'

Autor filmu, wykorzystując elementy inscenizacji, wprowadza widza do pałaców w Choroszczy, Kozłówce i Nieborowie, by na tle obyczajowym i kulturowym epoki rokoka pokazać przemiany wnętrz i rozwój urządzeń domowych w drugiej połowie XVIII i pierwszej połowie XIX wieku. Był to czas, kiedy pojawiły się nowe wynalazki, ułatwiające ogrzewanie budynków i zaopatrzenie w wodę. Umożliwiło to m.in. rozwój higieny. Rodzący się komfort stopniowo obejmował coraz szerszy krąg sfer życia. Przejawiał się w zastawach stołowych, łagodził trudy podróżowania, wpływał nawet na rozrywki.

WIEJSKA CHATA I SZLACHECKI ZAŚCIANEK

 • Część
 • 30'

Autor filmu, wykorzystując elementy inscenizacji, pokazuje warunki życia we wsiach chłopskich i szlacheckich zaściankach na przełomie XVIII i XIX wieku. Przedstawia strukturę socjalną wsi, warunki mieszkalne, wyposażenie domów, możliwości i upodobania żywieniowe. Odtwarza też historię pszczelarstwa i rzemiosła wiejskiego. Uwagę widza koncentruje zwłaszcza na relacjach między wsią a dworem.

DWÓR SARMACKI

 • Część
 • 30'

Autor filmu, wykorzystując elementy inscenizacji, oryginalne teksty pamiętnikarzy z XVII i XVIII oraz cudzoziemców podróżujących po Polsce w tym okresie, pokazuje życie codzienne dworu sarmackiego - siedziby mniej- i średniozamożnej szlachty. Przedstawia architekturę i przestrzenne rozplanowanie budynku, omawia jego ekonomikę, prezentuje obyczaje mieszkańców i ich stroje. Sam dwór pokazany jest jako mieszkanie, ale i centrum zarządzania dobrami szlacheckimi, władzy sądowniczej i ośrodek życia towarzyskiego. Widz znajdzie też w filmie informacje o możliwościach i zwyczajach żywieniowych szlachty staropolskiej oraz jej kondycji psychicznej. Ikonografii i inscenizacjom towarzyszy muzyka oparta na polskich utworach skomponowanych w omawianym okresie.

KAMIENICA MIESZCZAŃSKA

 • Część
 • 30'

Autor przedstawia narodziny i historię domu mieszczańskiego w Polsce.

POWIEW ROMANTYZMU

 • Część
 • 30'

Nowe prądy ideowe końca XVIII i początku XIX wieku zaowocowały ożywieniem w dziedzinie organizacji siedzib zamożnego ziemiaństwa i arystokracji. Nad Wisłę docierały pisma cenionych europejskich myślicieli, ale także nowatorskie wzorce mieszkalne, głównie angielskie. Pod ich wpływem zmieniały się zarówno formy architektoniczne, jak i rozkład oraz funkcje wnętrz. Reorganizowano układ przestrzenny dworów i pałaców, stosunek domu do ogrodu, wprowadzano innowacje techniczne w zakresie ogrzewania, oświetlenia i zaopatrzenia w wodę. Pojawiły się nowe formy zarządzania dobrami i nowe rozrywki. Druga dekada XIX wieku, to czas gospodarczej prosperity w Królestwie Polskim i Wielkopolsce. Przyjmowane z zachodniej Europy wzorce wzbogacano o specyficzne polskie rysy. Można mówić o ukształtowaniu się tzw. stylu krajowego, odwołującego się do dawnych polskich tradycji ziemiańskich. Krzewienie postępu cywilizacyjnego i daleko idąca modernizacja przesycone były podtekstami patriotycznymi i niepodległościowymi. Nowe formy gospodarowania i kultywowanie starych obyczajów były jedną z metod ekonomicznej wojny o utrzymanie polskości. Autor programu stara się pokazać ścieranie się różnych prądów i asymilację na gruncie polskim nowych tendencji w sferze obyczajowości i życia codziennego. Wzajemne zależności między industrializacją i kapitalizmem a chęcią zachowania polskich wzorców obyczajowych i kulturowych. Zdjęcia ilustrujące wspomniane zagadnienia realizowano w Puławach, Kórniku, Starej Wsi, Rokosowie, Lubostroniu, Dobrzyńcu i Radziejowicach. Uzupełniają je oryginalne teksty opowiadające o codzienności przełomu XVIII i XIX wieku.

DOM MIESZCZAŃSKI

 • Część
2017.02.11 03:07:05
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Glinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa RaszewskiegoStowarzyszenie Autorw Zdj Filmowych